Kotkan talouden näkymistä

Ennen varsinaista asiaa lainaus aiemmasta blogikirjoituksestani:  ”Kantasataman tapahtumakeskus ja Xamkin kampus ovat merkittäviä, mutta myös riskipitoisia hankkeita. Julkisten investointien ongelmana on usein se, että alkuperäiset kustannukset ylittyvät merkittävästi. Yhtenä syynä tähän on se, että poliittinen päätöksenteko on helpompaa, kun kustannusarviot ovat optimistisia. Hankkeiden ammattitaitoisen ohjauksen ja talouden seurannan merkitys korostuu. Kulujen kasvu vaikuttaa myös tuleviin vuokratasoihin ja sitä kautta alueen kilpailukykyyn.”

Kotkan uuden tapahtumakeskuksen kustannukset ovat jo ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista nousseet 11 miljoonalla eurolla alkuperäisestä rahoituspäätöksestä. Syynä tähän ovat julkisuudessa olleiden tietojen perusteella mm. suunnitelmiin tehdyt muutokset. Hanke on tärkeä, joten kustannusten nousu on harmillista useasta eri syystä. 

45 %:n kustannusnousu jo tässä vaiheessa heikentää kuntalaisten luottamusta kunnan poliittiseen päätöksentekoon, asioiden valmisteluun sekä hankkeen uskottavuuteen. Kustannusten nousu vaikuttaa myös investoinnin tuottovaatimukseen.

Kotkan talouden näkymistä

Kaupungin ja Kymenlaakson pelastuslaitoksen suunnitellut nettoinvestoinnit ovat vuosina 2021-25 yhteensä 113,8 miljoonaa euroa. Lainamäärä kasvaa vuosina 2020-23 292 miljoonasta 348 miljoonaan. Koronatukien myötä vuonna 2020 syntynyt positiivinen tulos antoi mahdollisuuden tehdä tilinpäätöksessä merkittäviä kertaluonteisia poistoja. Tämä tukee seuraavien vuosien kirjanpidollista tulosta, mutta poistotaso tulee nousemaan investointien myötä. Kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden kannalta tärkein asia on kuitenkin kassavirta, joka antaa selvän kuvan siitä, missä taloudessa mennään. Investoinneissa ja niiden rahoituksessa on syytä selvittää erilaisia ratkaisumalleja. Yksi vaihtoehto on ns. elinkaarimalli, jossa yksityinen palveluntuottaja huolehtii hankeen suunnittelusta, toteutuksesta, rahoituksesta ja hallinnosta. Malli toimii, jos sen avulla saatu tehostamishyöty kompensoi palveluntuottajan tuottovaatimuksen mahdollisesti tuomaa operatiivisten kulujen nousua. 

Koronatuet ovat luoneet kaupungille lisää rahoituspuskureita. Tämä on hyvä asia, koska kunnallisverotulo ei voi jatkossa juurikaan nousta muuten kuin työllisyysasteen paranemisen myötä. Kunnallisveroprosentti on jo 21,5 ja asukasluku pienenee. Verotulojen kasvaminen edellyttää työllisyysasteen nousua ja uusien työpaikkojen luomista. Työmahdollisuuksien syntyminen ei riipu ensisijaisesti kaupungin toimista, mutta kunnan tehtävänä on luoda ympäristö, joka tukee yritysten kasvua ja niiden sijoittumista Kotkan seudulle.

Kaupungin rahoituskulujen nettomäärä on vuosina 2021-23 positiivinen, mutta tähän vaikuttavat korko- ja rahoitustuotot (vuonna 2021 n. 5 miljoonaa euroa), jotka kertyvät käytännössä kaupunkikonsernin sisäisistä tuotoista. Korkoympäristö suosii edelleen lainanottajia. Nousevat korot tulevat kuitenkin lisäämään rahoituskustannuksia. Kaupungin kaltainen julkinen toimija ei voi jättää merkittävää osaa lainasalkun korkoriskistä suojaamatta, vaikka tämä voi johtaa – ja on johtanutkin – rahoituskulujen nousuun. Korkonäkymät ovat toistaiseksi suojaamisnäkökulmasta hyvät. 

Tulevan tapahtumakeskuksen ja sitä rakennuttavan Backstaff Oy:n tulokset tulevat pitkään olemaan tappiollisia. Hankkeen myönteisten talousvaikutusten on oletettu olevan merkittäviä ja oman käsitykseni mukaan liian suuria. Tämä korostaa sekä tehokkaan omistajaohjauksen, hallitustyöskentelyn että poikkeuksellisen aktiivisen operatiivisen toiminnan merkitystä.

Kymsoten vuoden 2021 tuloksen ennakoidaan ennen sopeuttamistoimia olevan n. 12 miljoonaa euroa tappiollinen. Tämä vaikuttaa myös Kotkan talouteen. Kuntayhtymien ja kuntien yhdessä omistamien yhtiöiden ongelmana on se, että niiden talouden ohjaaminen ja seuraaminen on vaikeaa sekä kunkin toimialan erityispiirteiden että hallinnon monikerroksisuuden johdosta. Tämä on tulevan (?) soteuudistuksenkin suurin haaste ja liittyy myös omistajaohjaukseen. Hallinnon rakenteet on pidettävä riittävän kevyinä.

Mistä kunnallisvaaleissa on kyse?

Maailmamme on muuttunut vaikeammaksi hahmottaa. Syynä tähän on lisääntynyt tiedon määrä ja sen myötä monimutkaisempana ja pelottavampana näyttäytyvä ympäristömme. Euroopan yhdentymiskehitys, ilmastonmuutos, maahanmuutto, pakolaiset, pandemia, talouskriisit ja niiden tuomat ongelmat ohjaavat meitä hakemaan helppoja ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Tämä ruokkii populismia ja tarvetta yksinkertaistaa asioita. Jos ratkaisut olisivat helppoja, ne olisi jo tehty. Suuri osa kunnista kohtaa samantyyppisiä haasteita elinvoiman ja talouden turvaamisessa kuin Kotka. Näihin ei ole yhtä yksinkertaista ratkaisua, vaan kyse on johdonmukaisesta ja pitkäjänteisestä työstä, joka vaatii sekä osaamista että sitoutumista.